PPH Home Page

48 Konkurs Recytatorski Fundacji im. W Reymonta

Fundacja im. Władysława Reymonta

Wiosna 2018
XLVIII Konkurs Recytatorski im. Marii i Czesława Sadowskich

 

organizowany z okazji

100 - Lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę

"Zerwałeś 100 - letnie kajdany Orle Nasz Biały"

 

 

Regulamin Konkursu

XLVIII Konkurs Recytatorski im. Marii i Czesława Sadowskich organizowany przez Fundację Władysława Reymonta z Kanady odbędzie się 27 maja 2018 roku w Hamilton.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 27 marca 2018 roku.

Patronat: Fundacja im. Władysława Reymonta

Cel: Popularyzacja literatury polskiej, kształcenie wrażliwości literacko-językowej

Zasięg Terytorialny: Kanada

Uczestnicy: Dzieci i młodzież mówiące po polsku

Grupy Wiekowe: (liczy się tylko rok urodzenia a nie miesiąc urodzenia)

 

0.

2013-2012

Przedszkole

1.

2011-2010

Klasa     1-2

2.

2009-2008

Klasa     3-4

3.

2007-2006

Klasa     5-6

4.

2005-2004

Klasa     7-8

5.

2003-2002

Klasa     9-10

6.

2001-1999

Klasa    11-13

 

Teksty: Polska literatura piękna - proza i wiersze w języku polskim, dowolny wybór. Maksymalny czas recytacji: do 5 minut w grupach wiekowych od 1 do 3 i do 8 minut       w grupach wiekowych od 4 do 6.                                                                                 Maksymalny czas trwania recytacji tekstu obowiązkowego – proza ( grupy 4-6 ) do 5 minut.                                            Za przekroczenie czasu recytacji, utrata 5% punktów.
Forma Prezentacji: Indywidualna, głosowa interpretacja tekstu literackiego zgodnie z zasadami kultury żywego słowa, aparycja.

Kryteria Oceny:


1.

Artykulacja

2.

Dykcja

3.

Artyzm

Skala Ocen: 1, 2, 3, 4, 5

Struktura Konkursu
I Etap Konkursu – Ćwierćfinał
Eliminacje odbywają się na szczeblu szkoły. Komisja sędziowska powołana przez dyrektora szkoły lub szkolnego koordynatora konkursu ocenia wszystkich recytatorów wyłaniając zwycięzców 3 pierwszych miejsc ( bez miejsc równorzednych - tylko jeden uczestnik na każde punktowane miejsce ) w każdej grupie wiekowej. Poziom recytacji powinien być odpowiednio wysoki, w przeciwnym razie komisja może nie przyznać 1-go, 2-go lub 3-go miejsca w danej grupie. Wytypowani przez komisję laureaci eliminacji szkolnych będą reprezentować szkołę w II Etapie Konkursu – Półfinał.
Komitet Konkursu Recytatorskiego zwraca się z prośbą do wszystkich szkół o przysłanie do Fundacji im. W. Reymonta karty pamięci SD lub USB z nagraniami wszystkich uczestników konkursu wraz z dokładnie wypełnionymi kwestionariuszami ( brak podpisu rodziców dyskwalifikuje ucznia w konkursie ). Na podstawie tych materiałów wszyscy uczestnicy eliminacji szkolnych otrzymają od Fundacji dyplomy, a szkoła za przygotowanie recytatorów otrzyma donację. Dane te są również potrzebne Komitetowi do wyłonienia nauczycieli nagradzanych dyplomami za ilość przygotowanych uczniów biorących udział w konkursie.
Ponadto, oprócz nagrań wszystkich uczestników Konkursu, Komitet prosi o przesłanie wypełnionego Protokołu Szkolnej Komisji Sędziowskiej i oddzielne nagranie,tylko laureatów eliminacji szkolnych ( 3 pierwsze miejsca, bez osób wyróżnionych ).

II Etap Konkursu – Półfinał
Termin nadsyłania karty pamięci SD lub USB z nagraniem (amatorskim) recytacji każdego uczestnika wraz z dokładnie wypełnionym (wszytkie rubryki drukowanymi literami) Kwestionariuszem Uczestnika upływa z dniem 27 marca 2018 r. Oprócz nagrań z elimiacji szkolnych można nadsyłać nagrania indywidualne recytatorów, których szkoła nie organizuje przesłuchań konkursowych lub recytatorów, którzy nie uczęszczają do szkoły polonijnej. Nadesłany materiał pozostanie w archiwum Fundacji i może być wykorzystany do celów promocyjnych Fundacji.
Komisja sędziowska po obejrzeniu i ocenieniu wszystkich nadesłanych nagrań wyłoni finalistów – pierwsze 6 miejsc z każdej grupy wiekowej. Finaliści zostaną powiadomieni o udziale w Finale Konkursu drogą e-mailową. Lista uczestników Finału będzie również dostępna na stronie internetowej Fundacji www.reymontfoundation.com po 9 kwietnia 2018 roku.
Każdy finalista MUSI potwierdzić e-mailem udział w Finale Konkursu do dnia 21 kwietnia 2018. W przypadku braku potwierdzenia, miejsce w Finale Konkursu zostanie przyznane kolejnej osobie na liście punktacyjnej.
Do udziału w Finale Konkursu wymagane jest uzyskanie minimum 60% punktacji ogólnej. Ponadto, tylko 6 uczestników z każdej grupy wiekowej z najwyższą punktacją przechodzi do Finału.

III Etap Konkursu - Finał
Finał Konkursu odbędzie się 27 maja 2018 roku w siedzibie Polskiej Placówki 315 Royal Canadian Legion przy ulicy Solidarność 4 w Hamilton. Uroczystości Konkursowe rozpoczną się udziałem we mszy świętej o godzinie 11:00 w kościele św. Stanisława Kostki.

 • Uczestnicy grupy 0 – przedszkolnej, nie będą punktowani, ale wezmą udział w Finale Konkursu, aby zapoznać się z ideą konkursu oraz emocjonalnie i psychicznie przygotować się do współzawodnictwa w późniejszym wieku. Wszyscy uczestnicy tej grupy otrzymają dyplomy i nagrody.
 • Uczestnicy z grup wiekowych 1,2 i 3 będą recytować wiersz przygotowany do I Etapu Konkursu.
 • Uczestnicy z grup wiekowych 4, 5 i 6 będą recytować tekst obowiązkowy tj. wybrany przez uczestnika fragment prozy Władysława Reymonta (maksymalny czas recytacji 5 minut). Komisja sędziowska po wysłuchaniu i ocenieniu wszystkich finalistów wyłoni pierwsze trzy miejsca z każdej grupy wiekowej.

Zdobywcy pierwszych trzech miejsc, z grup wiekowych 4-6 będą brali udział w Koncercie Laureatów, natomiast z grup wiekowcyh 1-3 wystąpią tylko zdobywcy złotego medalu.
Do uzyskania I miesjca w Finale wymagane jest minimum 85% w punktacji końcowej. Do zakwalifikowania się na kolejne II i III miejsce, wymagane jest minimum 75%. Ogłaszane są tylko miejsca I, II i III.

IV Etap Konkursu – Koncert Laureatów
Koncert Laureatów odbędzie się 27 maja 2018 roku również w siedzibie Polskiej Placówki 315 Royal Canadian Legion przy ulicy Solidarność 4 w Hamilton o godzinie 16:30.

 

Podczas Koncertu:

 • zdobywcy złotego medalu z grup wiekowych 1, 2 i 3 wystąpią gościnnie tzn. powtórzą teksty recytowane podczas Finału,
 • laureaci z grup wiekowych 4, 5 i 6 będą recytować wiersz przygotowany do I Etapu Konkursu i będą oceniani przez Komisję Konkursową.

 

Wybór Zwycięzców Konkursu
Punktacja końcowa grup wiekowych 4-6 obejmuje punktację z Finału i Koncertu Laureatów.                                                                                                           Zdobywcy najwyższej ilości punktów będą delegatami Fundacji im. W. Reymonta z Kanady na Ogólnopolski Konkurs Recytatorski  „Mówimy Reymontem” w Polsce.

Wymagane stroje wizytowe.

Nagrody

 

I Etap Konkursu – Ćwierćfinał (eliminacje szkolne)

 • Dla wszystkich uczestników Konkursu Recytatorskiego, którzy nadeślą nagrania recytacji i dokładnie wypełniony Kwestionariusz, Fundacja im. Władysława Reymonta prześle pocztą dyplomy uczestnictwa

 

 

II Etap Konkursu – Półfinał (przesłuchania nadesłanych nagrań)

 • Wyłonieni Finaliści – 6 osób z każdej grupy wiekowej – zostaną zaproszeni przez Fundację im. W. Reymonta do udziału w Finale Konkursu Recytatorksiego i otrzymają dyplomy.

 

III Etap Konkursu – Finał (recytacje w obecności komisji i publiczności)

 • Uczestnicy Finału otrzymają nagrody książkowe  
 • Laureaci konkursu – pierwsze 3 miejsca w każdej grupie wiekowej, otrzymają dyplomy oraz medale: złoty, srebrny i brązowy
 • Dla wszystkich finalistów Fundacja zapewnia (nieodpłatnie) gorący posiłek.
 • Jest możliwość zakupienia obiadu ( po wcześniejszej rezerwaccji ) przez rodziców i osoby towarzyszące.

 

IV Etap Konkursu – Koncert Galowy

 • Uczestnicy Koncertu Galowego Laureatów otrzymają pamiątkowe plaques

 

                             Główną Nagrodą Konkursu Recytatorskiego będzie

                                            WYJAZD DO POLSKI
                                                                                                                       trzech laureatów Konkursu na Ogólnopolski Konkurs Recytatorski "Mówimy Reymontem". Uczestnikami wyjazdu będa:
Zdobywca Głównej Nagrody śp. Michaliny Wolnik - 1-go miejsca  w Galowym                                                      Koncercie Laureatów z grup wiekowych 4-6.                                                           Pozostałe dwa miejsca zostana przyznane laureatom, którzy trzykrotnie już zajeli pierwsze miejsce w swojej grupie wiekowej
W sytuacji braku w/w kandydatów miejsca te zostaną przyznane laureatom drugiego i trzeciego miejsca w Koncercie Galowym Konkursu.
 

 • Nagrody dla szkół - donacje pieniężne zostaną przyznane szkołom, proporcjonalnie, za najliczniejszy udział uczniów w Konkursie Recytatorskim - na podstawie otrzymanych przez Fundację nagrań recytacji i kwestionariuszy uczestników konkursu
 • Nagrody dla nauczycieli - nagrody w postaci dyplomów uznania i pamiątkowych albumów, zostaną przyznane tym nauczycielom, którzy przygotowali największą ilość uczniów do udziału w konkursie.

 

 

                     Informacje Dodatkowe 

1. Medale, dyplomy, albumy i nagrody dla szkół oraz nagrody dla nauczycieli zostaną
wręczone podczas Koncertu Laureatów.              
2. Główna nagroda może być przyznana dla tej samej osoby tylko jeden raz i musi być        
    zrealizowana w danym roku. Fundacja pokrywa koszt biletu lotniczego do Polski 
(Toronto – Warszawa - Toronto) i tygodniowy pobyt w Polsce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           3. Zdobywca Głównej nagrody lub złotego medalu nadal może brać udział w Konkursie w
następnych latach.                                                                                                                                                                                                                           
4. Decyzje jury są nieodwołalne i nie podlegają weryfikacji. Wyniki zostaną ogłoszone           
podczas Konkursu i podane do wiadomości całej Polonii w formie publicznego komunikatu
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

 

Niniejszy Regulamin Konkursu Recytatorskiego Fundacji im. Władysława Reymonta wchodzi w życie w roku 2018.

Przewodniczący Komitetu Konkursu Recytatorskiego:                                    Kazimierz Chrapka (905) 574–9212                                                                                   Członkowie: Danuta Azman-Zielińska, Lidia Bużny, Aleksandra Florek,  Monika Karpiński

 

Uwagi dla Uczestników Konkursu  

Kwestionariusz Uczestnika Konkursu musi być wypełniony dokładnie i czytelnie.                                                                                                                                                                 Niekompletnie wypełniony Kwestionariusz nie będzie rozpatrywany (np. brak daty urodzenia lub podpisu rodziców/uczestnika konkursu itp.).                                                                         

 • Nagrania recytacji mogą być indywidualne jeżeli recytator nie uczęszcza do polskiej szkoły, lub zbiorowe dla uczniów szkół polonijnych.
 • Podczas nagrywania recytacji kamera lub mikrofon powinny być w miarę blisko recytującego aby siła głosu była wystarczająca do dobrego nagrania.
 • Przy nagraniach zbiorowych musi być zachowana kolejność grup wiekowych.
 • Każdy recytator nagrywając taśmę przedstawia się podając:
  • Imię i nazwisko
  • Grupa wiekowa
  • Autor i tytuł wiersza lub prozy
 • Nagrania muszą być w formie karty pamięci SD lub USB
 • Szkoły lub organizacje przygotowujące eliminacje konkursowe mogą pozyskiwać sponsorów, którzy za donacje na cel Konkursu otrzymają pokwitowanie do Income Tax. W celu uzyskania dokładnych informacji i zgody Fundacji na program sponsorstwa prosimy o kontakt z Fundacją tel. (905) 574-9212.
 • Taśmy DVD z przebiegu XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII Konkursu Recytatorskiego z nagraniami finalistów są do nabycia w biurze Fundacji. Koszt taśmy wraz z przesyłką $30,00.                                                                      Zamówienia wraz z czekami proszę przesyłać na adres Fundacji
 • Wszelkich dodatkowych informacji udziela przewodniczący Komitetu Konkursu Recytatorskiego, Kazimierz Chrapka tel. (905) 574-9212